DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Strengere brannkrav til driftsbygninger

Publisert: 19.05.2011.  Oppdatert: 03.01.2012.

Både Statens bygningstekniske etat og Mattilsynet har skjerpet inn kravene slik at brannsikkerheten i driftsbygninger har blitt bedre.

Tekst: Synnøve Haram, Brann & Sikkerhet

Det har blitt strengere krav til hva driftsbygninger skal ha av brannsikringsanlegg og hvordan de skal konstrueres for å sikre at et branntilløp i bygningen ikke skal spre seg raskt videre.

I den nye byggtekniske forskriften til plan- og bygningsloven, TEK10, står det i § 11-1 at det skal legges til rette for tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og for effektiv slokkeinnsats. Dette er spesifisert i ny hjemmel i § 11-15 som krever tilrettelegging for redning av husdyr. I tillegg er det opplistet minimumskrav til bredde i veiledningens preaksepterte ytelser punkt 3. Driftsbygninger beregnet for husdyrhold plasseres i risikoklasse 2, og det er også krav til brannalarmanlegg.
For driftsbygninger med husdyrrom kan FGs ”Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier” legges til grunn.

Brannceller
Det er også krav til branncellebegrensning i husdyrrom.

- Et bygg skal deles opp i brannceller for å hindre rask spredning av røyk og brann, sier Gunnhild Henriksen Leere som er overingeniør i BE.

For husdyrrom på inntil 300 m2 skal brannmotstand på omsluttende vegger og dekke være EI 30. Er husdyrrommet over 300 m2 så skal brannmotstanden være på EI 60.

- Er det flere husdyrrom i samme bygning, så bør hvert enkelt rom utføres som egen branncelle. Dører, porter, luker og eventuelle vinduer skal ha tilsvarende brannmotstand som branncellekonstruksjonen. Det skal ikke være direkte forbindelse mellom husdyrrom og garasje. Eventuell forbindelse skal gå gjennom rom/sluse som er egen branncelle, sier Leere.

Det skal være minst to uavhengige rømningsveier fra hvert husdyrrom hvor minst en går direkte ut i det fri. Rømningsveienes bredde skal tilpasses husdyrenes størrelse. Disse bestemmelsene er hentet fra veiledningen til TEK10.

- Det kan være vanskelig å få husdyr ut av et byggverk som brenner. Det er derfor viktig å forhindre at brann og røyk raskt sprer seg til husdyrrom og vanskeliggjør evakuering av dyrene. Husdyrrom må derfor utføres slik at det gir tilfredsstillende sikkerhet mot brannspredning fra andre deler av byggverket, sier Leere.

Mattilsynet med krav
Også Mattilsynets holdforskrifter – det vil si forskrifter for husdyrhold - krever brannalarmanlegg hvis besetningene er større enn 30 storfé, 200 fjørfé, 10 hester og 30 småfé. Fra 1. januar i år skal det også være brannvarslingsanlegg der det er 10 purker eller råner og/eller ungpurker eller 60 slaktegris eldre enn 10 uker. Brannalarmanlegget skal være FG-godkjent.
Holdforskriftene til Mattilsynet krever også at dyreholder eller eier skal sørge for at det elektriske anlegget får en faglig kontroll hvert tredje år, og at bonden selv skal kontrollere tekniske innretninger som brukes i husdyrrommet for fe og svin minst en gang per dag. På hjemmesidene sine understreker også Mattilsynet viktigheten av vedlikehold og nødvendig renhold for å unngå overoppheting av for eksempel viftemotorer i driftsbygningen.

Bygningstekniske krav
Mattilsynets forskrifter stiller også branntekniske krav til bygningene. Også her skal man ved valg av materialer, bygningenes konstruksjon og vedlikehold ta hensyn til brannfare. Videre står det at ventilasjonsanlegg skal være konstruert slik at det ikke sprer branngasser fra andre rom, og det skal være brannslanger eller et tilstrekkelig antall håndslukkeapparater i alle bygninger med storfe. I tillegg kreves det at dyrene lett skal kunne slippes ut i tilfelle brann eller andre nødsituasjoner, og plassering og utforming av ganger, dører og lignende skal muliggjøre en rask evakuering av dyra.

Veiledere
Landbrukets brannvernkomité (LBK) har gitt ut en egen veileder for brannsyn i driftsbygninger. Denne tar for seg hvilke krav som stilles til driftsbygninger både med og uten husdyrrom, og anbefalinger til tiltak for at brannsikkerheten skal bli godt ivaretatt. Denne skal hjelpe brannvesenet i sitt tilsynsarbeid på gårdsbruk, og den er sendt ut til alle brannvesen. I tillegg ligger den på LBK sine hjemmesider www.lbk.no.

I tillegg jobber Statens bygningstekniske etat sammen med Mattilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk landbruksrådgivning og Landbrukets HMS-tjeneste med å oppdatere BE´s temaveileder for driftsbygninger i landbruket fra 2002. Den heter Melding HO-2/2002 Driftsbygningar i landbruket. Temarettleiing. Statens bygningstekniske etat, og man finner den på www.be.no/beweb/regler/meldinger/022landbruk/landbruk.html.

Her vil man blant annet finne hvilket regelverk som gjelder for driftsbygninger og hvordan man skal forholde seg ved nybygg eller utvidelse/ombygging av driftsbygningen. Trygghet i forhold til brann er også et sentralt tema i veiledningen, blant annet bæreevne, seksjonering, stabilitet, rømning for personer og husdyr, samt tilrettelegging for slokkemannskap. Gunnhild Henriksen Leere sier at den også vil inneholde oppdaterte eksempler for utvidelser og eksempel på en brannsikkerhetsstrategi.

Manglende kunnskap
Mange bønder sliter med for dårlig kunnskap om brannsikkerhet og hvordan driftsbygningen skal bygges, utvides eller oppgraderes for å ivareta sikkerheten.

- Hovedproblemet er at tiltakshaver for en driftsbygning kan søke selv for byggverk inntil 1000 m2. Vi sliter med to misforståelser ute blant bøndene: De kjenner ikke til veiledningen til TEK, og da blir det vanskelig å bygge i henhold til minstekravene i lovverket. I tillegg tror bøndene ofte at el-tilsynets besøk er en reell el-kontroll av driftsbygningen, sier Leere. Men dette er en stikkprøvekontroll, med mindre man har gjort avtale om slik 3-årig brannforebyggende el-kontroll Jf. NEK 405-2.
En ny Håndbok for brannetterforskning er også planlagt å være ferdig på nyåret, og her vil det bli et eget kapittel om etterforskning av branner i landbruket.

Denne artikkelen er publisert i fagtidsskriftet Brann & Sikkerhet nr. 3-2011.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider