DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket

Publisert: 04.04.2014.  Oppdatert: 04.04.2014.

Landbruket hadde i 2013 totalt 315 branner med skader over 100 000 kroner. Totalt kostet brannene 526 millioner kroner. Dette er høyeste utbetaling for branner i landbruket hittil. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppgir ”elektrisk årsak” som viktigste kjente brannårsak i husdyrbygg. Landbrukets brannvernkomité har gjennomført el-kontroll med uavhengige sertifiserte kontrollører på 35 husdyrbruk. Totalt ble det avdekt 760 avvik på el-anleggene, herav 45 alvorlig brannfarlige feil. Ansvaret for avvikene fordeler seg på feil fra produsent/produktfeil 13 %, bonde 29 % og el-installatør 58 %.

Landbrukets brannvernkomité  (LBK) er en sammenslutning av brann- og bygningsmyndigheter, forsikringsbransjen og landbruksorganisasjoner. Komiteen driver analyse, formidling og koordinering av aktivitet innen brannforebyggende arbeid i landbruket.

LBK samler hvert år brannstatistikk fra forsikringsbransjen som offentliggjøres i februar/mars. Rapporterte tall representerer brannskader over 100 000 kroner i antall og kroner, fordelt på bolighus på gårdsbruk og driftsbygninger.

Siden elektrisitet og bruk av elektrisitet er viktigste kjente brannårsak i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har Landbrukets brannvernkomité testet ut el-kontroll næring med termografering av el-anlegg på svinegårder, som representerer den mest brannutsatte produksjonen.

Kontrollene er utført av kontrollører sertifiserte hos Det Norske Veritas eller Nemko etter NEK 405-1, termografering, og NEK 405-3, el-kontroll næring.  Dette er standarder utarbeidet av Norsk elektroteknisk komité, en del av Norsk standard.

Kontrollene som er gjennomført representerer en grundigere el-kontroll enn det som har vært vanlig i landbruksbygg. Prosjektet er gjennomført på 35 gårdsbruk, hovedsakelig svineproduksjoner.

I perioden 2006-2012 har mer enn 10 000 dyreliv, hovedsakelig svin, gått tapt i branner i landbruket i Norge og det er utbetalt erstatninger for mer enn 2,5 milliarder kroner.

Se også:
» Statistikk over branner i landbruket

For Landbrukets brannvernkomité

Pål-Arne Oulie
Styreleder
Tlf. 48240607

Frode Narud
Nestleder og forsikringsrepresentant
Tlf. 91381306

Vedlegg:

Ansvar for alvorlig brannfarlige feil i landbruksbygg

Landbrukets brannvernkomité har i et forsøksprosjekt gjennomført el-kontroll med uavhengige sertifiserte kontrollører på 35 husdyrbruk, såkalt el-kontroll næring med termografering, etter NEK 405-1 og NEK 405-3. Det er avdekt 760 avvik, herav 45 som representerte alvorlig brannfare og krevde umiddelbar utbedring.

Ansvar for påviste alvorlige brannfarlige avvik

Antall

Andel

Installatør

26

58 %

Gårdbruker

13

29 %

Produsent/produktfeil

6

13 %

Totalt antall alvorlig brannfarlige avvik

45

100 %

Ut fra resultatene kan det trekkes følgende konklusjoner:

  1. Gårdbruker har et forbedringspotensial på sikker bruk og egenkontroll av el-anlegg.
  2. Dagens el-kontroll i landbruket avdekker for få alvorlige brannfarlige avvik.
  3. 58 % påviste alvorlige brannfarlige avvik skyldtes el-fagfolk, og har sammenheng med:
  • Svak kompetanse når det gjelder el. i husdyrrom.
  • Slurv og brudd på forskriftskrav for landbruksbygg.
  • Manglende risikovurderinger.

Gårdbruker
28 % av alvorlige brannfarlige feil avdekt i kontrollene skyldes feil bruk eller manglende ettersyn fra eier av el-anlegget. I tillegg manglet de kontrollerte gårdsbrukene i all hovedsak dokumentasjon på at lovpålagt internkontroll av el-anlegget var gjennomført i henhold til HMS-forskriften.

El-kontroll
Gårdsbrukene som ble kontrollert i pilotprosjektet har alle vært underlagt krav om kontroll av el-anlegget. Dette er hjemlet i Mattilsynets holdforskrifter for husdyr, som krever ”faglig kontroll” av el-anlegget hvert tredje år. Enkelte gårdsbruk var kontrollert kort tid før de deltok i pilotprosjektet. Når det likevel ble funnet alvorlige brannfarlige feil som burde vært avdekket på tidligere kontroller, mener LBK at dette er et signal om at dagens el-kontroll i landbruket avdekker for få brannfarlige feil.

Forskriftsteksten stiller ingen spesifikke krav til gjennomføring av el-kontrollen, til type faglig kompetanse eller uavhengighet. I de fleste tilfeller betyr det at det er samme person som har installert el-anlegget også har gjennomført kontrollen. LBK mener derfor at det er nødvendig å presisere følgende for el-kontroll i landbruksbygg:

  • Hvilken type kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre en el-kontroll.
  • Hvordan en el-kontroll skal gjennomføres i landbruksbygg.
  • Behov for uavhengighet mellom ansvarlig installatør for anlegget og kontrollør.

I tillegg vurderes det som hensiktsmessig å benytte termografikamera for å avdekke flere tilfeller av brannfarlig høye temperaturer i el-anlegget.

El-installatør
Landbrukets brannvernkomité mener det er rimelig å forvente at utførende fagpersoner behersker gjeldende regelverk for el-anlegg på det området de arbeider innenfor, og innehar en basiskunnskap om spesielle forhold i landbruksbygg. Egenkontrollen til el-montør må også være tilstrekkelig god til at det ikke etterlates alvorlige brannfarlige feil på nye el-anlegg. Det er i dag ingen lovfestede krav om uavhengig kvalitetssikring av nye elektriske anlegg.

LBK mener at det er uakseptabelt at 58 % av de alvorlige brannfarlige avvikene som er påvist i prosjektet skyldes ansvarlig el-installatør. Det ansees som nødvendig å øke kompetansen hos utførende og ansvarlige el-fagfolk om el. i landbruksbygg, og husdyrrom spesielt, samt ansvarliggjøre disse slik at liv og verdier ikke settes i fare.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider