DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Vedtekter

Publisert: 04.04.2011.  Oppdatert: 05.04.2011.

Vedtekter for Landbrukets brannvernkomité (LBK):

Kapittel 1: Generelle bestemmelser

§ 1-1 Navn
Komiteens navn skal være ”Landbrukets brannvernkomité” forkortet LBK.

§ 1-2 Formål
LBK skal arbeide for å forebygge tap av liv og materielle verdier i landbruksbranner, for å oppnå nullvisjonen: Ingen branner i landbruket.

§ 1-3 Medlemskontingent
Medlemskontingenten beregnes av styret etter den til enhver tid gjeldende fordelingsnøkkel. Medlemskontingenten fastsettes endelig av årsmøte. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig og senest 3 måneder før kalenderårets slutt.

Kapittel 2: Medlemskap

§ 2-1 Medlemmer
Alle som støtter LBKs formål kan opptas som medlem.

§ 2-2 Rettigheter og plikter
Alle medlemmer har rett til å delta i alle aktiviteter og arrangementer organisert av LBK. Alle medlemmer har plikt til å overholde LBKs vedtekter.

§ 2-3 Suspensjon
Ethvert medlem (representant for sin organisasjon) som handler i strid med LBKs vedtekter eller som misbruker eller skader komitéens omdømme kan suspenderes av styret.

Kapittel 3: Årsmøte

§ 3-1 Myndighet
Årsmøte er LBKs høyeste myndighet.

§ 3-2 Innkalling og gjennomføring
Ordinært årsmøte skal holdes en gang i året i januar måned og innkalles av styret. Dagsorden bekjentgjøres senest to (2) uker før årsmøtet.

§ 3-3 Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av komitéens medlemmer er til stede eller når 2/3 av de fremmøtte vedtar at forsamlingen skal anses som beslutningsdyktig. Hvis forsamlingen ikke er beslutningsdyktig, skal det innkalles til nytt årsmøte, jf. § 3-9. Dette årsmøte er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte.

§ 3-4 Møte-, tale- og stemmerett
Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Alle stemmeberettigede organisasjoner har kun én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Avstemning foretas i alminnelighet ved håndsopprekning. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

§ 3-5 Oppgaver
Årsmøte skal:
• Godkjenne innkalling og dagsorden
• Foreta valg av møteleder og referent
• Behandle styrets beretning for foregående år
• Behandle komitéens regnskap
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette styrets forslag til årlig medlemskontingent
• Vedta strategiplan, handlingsplan og budsjett for inneværende år
• Foreta valg av styret

§ 3-6 Forslag
Ethvert medlem har mulighet til å fremsette forslag til årsmøte. Forslag sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet skal tas opp til behandling på årsmøtet. Dette gjelder også forslag til nye styremedlemmer. Forslag sendt inn senere enn dette avgjøres av styret om skal behandles.

§ 3-7 Protokollføring
Referent fører protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av styrets leder og referent.

§ 3-8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst ½ av komitéens medlemmer sender inn skriftlig krav om dette, og kan kun behandle den eller de saker som er kunngjort i innkallingen. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte og bekjentgjøring av dagsorden skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte.

Kapittel 4: Styret

§ 4-1 Myndighet
Etter årsmøte er styret komiteens høyeste myndighet.

§ 4-2 Sammensetning
Styret består av leder, sekretær og fra fem (5) til åtte (8) styremedlemmer.

§ 4-3 Oppgaver
Styret skal:
• Lede komitéen i samsvar med vedtektene
• Iverksette årsmøtets beslutninger
• Forvalte og disponere komitéens driftsmidler
• Utarbeide beretning og legge frem regnskap for årsmøte og halvårsmøte (sommermøte)
• Oppnevne arbeidsgrupper etter behov samt utarbeide instruks for disse
• Påse at vedtektene overholdes
• Representere komitéen utad

§ 4-4 Møte-, tale- og stemmerett
Styremøte avholdes når fungerende leder eller minst tre (3) av de øvrige styremedlemmene finner det nødvendig. Innkalling skjer ved leder eller sekretær med nødvendig varslingstid. Alle styremedlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Alle arbeidsgruppeledere har møte- og talerett, men ingen stemmerett.

§ 4-5 Stemmegivning
Avstemning foretas normalt ved håndsopprekning. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

§ 4-6 Suspensjon
Ethvert styremedlem som handler i strid med foreningens vedtekter eller som misbruker eller skader sitt verv, komitéens navn eller eiendeler kan suspenderes av styret.

Kapittel 5: Arbeidsgrupper

§ 5-1 Oppnevnelse
Styret har anledning til å oppnevne arbeidsgrupper etter behov. Styret oppnevner også ledere av arbeidsgruppene.

§ 5-2 Instrukser
Styret utarbeider instrukser for arbeidsgruppene i samsvar med komitéens vedtekter.

§ 5-3 Uavhengighet
Arbeidsgruppene er selvstyrende såfremt de ikke handler i strid med foreningens vedtekter eller styrets instrukser.

Kapittel 6: Diverse bestemmelser

§ 6-1 Uklarheter
Der det er uklarheter i vedtektene, kan styret tolke dem til komitéens beste.

§ 6-2 Endring av vedtekter
Endringer i denne vedtekten kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på dagsordenen, og med minst 2/3 stemmeflertall. Kapittel 7 i disse vedtektene kan ikke endres.

Kapittel 7: Oppløsning

§ 7-1 Forslag til oppløsning av komiteen
Forslag til oppløsning av komiteen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen besluttet med minst ¾ stemmeflertall, blir forslaget forelagt ekstraordinært årsmøte seks (6) måneder senere. Blir beslutningen gjentatt med minst ¾ stemmeflertall, oppløses komiteen.

§ 7-2 Komiteens eiendeler
Ved oppløsning av komiteen (LBK), skal eiendeler tilfalle finansieringskildene med samme andel som finansieringskildenes tilskudd.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider