Krav til brannalarm i landbruket

Det stilles krav om brannalarmanlegg for alle nye husdyrproduksjoner i landbruket etter 1.1.2012, og for alle aldre husdyrbygg som huser over et visst antall husdyr.

Regelverket for dette finnes his Direktoratet for byggkvalitet og Mattilsynet, og i tillegg kan forsikringsselskapene stille egne tilleggskrav.

 

Direktoratet for byggkvalitet 

For bygninger satt opp etter 1.1.2012 gjelder det krav om brannalarm i bygninger med husdyr

Etter dagens bygningstekniske regelverk kan man ha brannseksjoner på opptil 1800 m2 når det er installert brannalarmanlegg i bygningen.

Større bygg enn dette må deles med brannseksjoneringsvegg.

Videre må husdyrrommene være egen brannceller skilt fra øvrige rom i bygningen.

For eldre bygninger oppført før 2010 gjelder kravene som var gjeldende på oppføringstidspunktet.

Det var tidligere ikke gitt forskriftsbestemmelser om arealbegrensing, men samme anbefaling ble gitt -altså maks 1800 m2.

Mattilsynet

Forskrift om hold av svin

Alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker eller 60 slaktegriser eldre enn 10 uker, skal ha et tilfredsstillende system for varsling av brann. Dette gjelder ikke når brannalarm er åpenbart unødvendig. I kombinerte besetninger beregnes det totale antallet svin slik at én purke, ungpurke eller råne teller like mye som 6 slaktegriser

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-18-175?q=hold%20av%20svin

Forskrift om velferd for småfe

Egnet brannvarslingsanlegg skal være installert i bygningen senest 1. januar 2007 for geit og senest 1. september 2007 for sau. Dette gjelder ikke småfehold med færre enn 30 vinterfôrede dyr eller når brannalarm er åpenbart unødvendig.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-18-160?q=hold%20av%20sm%C3%A5f%C3%A9

Unntak for brannvarslingsanlegg for sau der det er åpenbart unødvendig

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/brannvarslingsanlegg_i_sauefjos__naar_er_det_openbart_unodvendig.1856/binary/Brannvarslingsanlegg%20i%20sauefj%C3%B8s%20%E2%80%93%20n%C3%A5r%20er%20det%20openbart%20un%C3%B8dvendig

Forskrift om hold av storfe

Alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 30 storfe skal ha et tilfredsstillende system for varsling av brann.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-04-22-665?q=hold%20av%20storf%C3%A9

Forskrift om hold av høns og kalkun

Egnet brannvarslingsanlegg og brannslukningsutstyr skal være installert i bygningen senest 1. januar 2004.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-12-1494

Krav til utringer

Mattilsynet forstår «tilfredsstillende system for varsling av brann» i inkludere varsling til mobiltelefon.

Norsk Standard for brannalarm NS-3960 og tillegg B landbruk

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2019/ny-revidert-utgave-av-brannalarmstandarden/?gclid=EAIaIQobChMI16iz49q_6gIVhJSyCh14OwBcEAAYASAAEgIlj_D_BwE

Krav om årlig kontroll av brannalarmanlegg

(Mangler henvisning)